تبلیغات
♛.✘دُخـــ:)ـــیــــ وروجــــکــ♥ـــ ✘.♛ - عَََروسََکـ

عَََروسََکـ

جمعه 16 مهر 1395 04:36 ب.ظ

نویسنده: ✘ ریحآنهـ ژوووونیـ ✘

عکس و تصویر عَََروسََکـ قَََشَََنگـ مَََنـ سِِِفید پوشیدِِِِهـ تورََختِِه خوآبِِـ کُُهنِِِه خونیـ خوآبیدِِِه عَََروسََکـ مََنـ چِِِشمآتو وآ کُُـــنـ ...

عَََروسََکـ قَََشَََنگـ مَََنـ سِِِفید پوشیدِِِِهـ

تورََختِِه خوآبِِـ کُُهنِِِه خونیـ خوآبیدِِِه

عَََروسََکـ مََنـ چِِِشمآتو وآ کُُـــنـ

زودِِِه بِِخوآبیـ مََنــو نِِگآ کُنـ

قََلبََمـ شِِکََستِِه چِِشآمـ چِِه خََستِِه

تََقصیرِِه مَََنِِه کِِه روحمـ رََفتِِه

تو دیگِِه نیستیـ اونـ بآلآهآییـ

تو آسِِمونآ پیشـ خُُدآییـ :)


عکس و تصویر ﻣﻐــــ∅ــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘــ✘vـــﻢ .. ﻓَﻘَﻂ ﺩُﻧﯿـــ♚ـــﺎ ﺑِﻬِﻢ ﺛﺎﺑِﺖ ﮐَـﺮﺩ ﺗــَِـَِـَِـَِـَِـﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ➜ ✪ﺑﯽتَوَﺟُّـــَِـــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭِﻩ . .

ﻣﻐــــ∅ــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘــ✘vـــﻢ ..


ﻓَﻘَﻂ ﺩُﻧﯿـــ♚ـــﺎ ﺑِﻬِﻢ ﺛﺎﺑِﺖ ﮐَـﺮﺩ


ﺗــَِـَِـَِـَِـَِـﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ➜


✪ﺑﯽتَوَﺟُّـــَِـــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭِﻩ . .

دیدگاه : نظرات
Poolbutton REYHANE joOoNi -
آخرین ویرایش: شنبه 17 مهر 1395 08:45 ب.ظ