تبلیغات
♛.✘دُخـــ:)ـــیــــ وروجــــکــ♥ـــ ✘.♛ - یهـعـ روز دآغـونـ :/

♛.✘دُخـــ:)ـــیــــ وروجــــکــ♥ـــ ✘.♛

⇜اِحـّـمْـمْـمْ اِحّــمْـمْـمْ 


صَــلٰـــآعِــمْ دُوُســّدٰآےِ گُــلِــعـم

بَــنْــدِعٌ یَــنـْـے ریـحـآنهـ ∗___∗ یٰــآ هَــمُـوُنْ رِحــی

اِمـرو اومدمـ یکمـ بحرفمـ :/ اوصلمـ سریدعـ
اِمـرو دآوشمـ رَوآنیـمـ کَرد پسـرعـ خنگـول

سآعـتعـ 7 صُبـ پآ شُدعـ ..اومدعهـ پیشمـ


میگهـ بـدو بـدو عآجیـ مدرستـ دیـر شُد


حآلآعـ منمـ سرمآ خوردهـ بزور خوآبمـ بردعـ بودآعـ

فقـد موخآستمـ بُـکشمشـ.. پآشدمـ چندتآهـ دُریـ وَدریـ

بِشـ گفتمـ و بعـد کپهـ مرگـمـو گذآشتمـ اوخهـ روزگهـ

تعطیـل اومدعـ بیدآرمـ موکونهـ :/

هنـو نیمـ سآعـتعـ نشـد کهـ بآز گوشیمـ زنگیـد

خآموششـ کردمـ خـو حآل ندآشتمـ


بآز یکـ رُبعـ بعدشـ میبینمـ صدآ جیـغ جـیـغ میآد

رفتمـ بیرونـ اَ اُتآقـ دآوشمـ و رُفقآمـ بـودنـ

کُـصـخـولَـنـ دیهـعـ کآرو زندگیـ کهـ نَعرنـ مآشآاللهـ @ــ@

خلآصهـ بزو حآضرمـ کردنـ و اینآ

رفتیمـ  مَـثَـلا شِبـهـ ببـینـیـمـ ^^

رُفدَمـ جآعـ اَسبـ اونقَـد خوجِل بود تـولهـعـ نآزیـ :)

دآوشمـ بَخَلمـ کرد و منـو سوآرشـ کرد

منمـ کهـعـ تَـرسـو :/ نمیترسمـ ولیـ بدمـ مویآد خـوعـ

کُلـیـ عَـررر عَـررر کُردمـ تآعـ اینکهـ آورد منـو پآیینـ


آبـرومـو بُـرد همهـ اونجآ بـودنـ

بعدمـ رَفدیمـ نآهآرو اَ شهـر زدیمـ بیـرونـ

یهـ دوریـــ زدیمـ و اینآ بآ رُفقآمـ


سآعتـ 4 برگشتیمـ وَ الآنمـ کهـعـ دَر خدمَتـتـونَمـ

خلآصهـ روزهـ گَنـدیـ بـود »:/

فردآمـ امتحآنـ دآرمـ حآل نعرمـ بـوخونَمـi413141_11.gif (242×58)

برچسب‌ها:
تاریخ جمعه 23 مهر 1395سـاعت 05:47 ب.ظ نویسنده ✘ ریحآنهـ ژوووونیـ ✘ نظرات()
miss-o

مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ